ban activitycpd

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายอาทิตย์ สุขเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามงานของแต่ละโครงการฯ
ในเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปทุมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี