ban activitycpd

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายพิเนตร กลีบสุวรรณ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไซโก จำกัด โดยมีวาระการประชุมเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ