ban activitycpd

วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดปทุมธานี ชุดที่ 4 ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้เข้าตรวจการสหกรณ์เคหสถานสามัคคีธรรม
คลองสาม จำกัด อำเภอคลองหลวง ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ครอบคลุมทุกประเด็น ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบเกิดประสิทธิภาพ ดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง เพื่อจัดทำรายงาน วิเคราะห์ผลการตรวจสอบ เพื่อเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาสั่งการ ตามอำนาจหน้าที่ จากการตรวจสอบพบประเด็นดังนี้ สหกรณ์ไม่สามารถจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและนำเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติได้ ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี ตามมาตรา 66 และพบว่ารายการบันทึกบัญชีของสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นไปตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542