ban activitycpd

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นางนงนุช พุ่มประดล ประธานคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี และคณะ ติดต่อประสานงานการจัดทำรายการวิทยุ กับนายทนาย เมืองช้าง
ผู้ประสานงานสถานีวิทยุท้องถิ่นบัวหลวงเรดิโอ คลื่นความถี่ FM 90.75 Mhz. อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และได้กำหนดแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับทางสถานีวิทยุฯ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังเผยแพร่ความรู้ด้านงานวิชาการสหกรณ์ให้บุคคล และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลอีกช่องทางหนึ่งด้วย