ban activitycpd

วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมจัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรกลาง
การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน  สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่  ถวายในหลวง”  ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีเป็นหัวหน้าคณะทำงานระดับอำเภอ พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมจัดการอบรม เกษตรกรเป้าหมาย 104 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองปทุมธานี จำกัด 59 ราย  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี