ban activitycpd

วันที่ 5 มีนาคม 2562 และวันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ดำเนินการจัด
โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์งานสหกรณ์ของสหกรณ์นักเรียน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน อาจารย์ที่รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ของโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจำนวน 14 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการจำนวน 210 คน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562ได้กำหนดจัดโครงการทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ และ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้แนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกปฏิบัติในฐานกิจกรรมต่างๆ เช่น ฐานกิจกรรมต้นไม้ และพืชผักสวนครัว ฐานกิจกรรมปักดำนา ฐานกิจกรรมภูมิปัญญาไทย เป็นต้น อีกทั้งยังได้ศึกษาเกี่ยวกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และได้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยบนแผ่นดินอยุธยา ทั้งนี้  วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน อาจารย์ที่รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และผู้ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้