ban activitycpd

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าไปติดตามการใช้เงินกู้ของโครงการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาบางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี วัตถุประสงค์ของโครงการฯ  1.เพื่อสนันสนุนเงินกู้ยืมให้กับกลุ่มเกษตรกรเฉพาะที่ผ่านมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้มีเงินกู้ยืมใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละปี รวม 5ปี  2.เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม ตรงตามความประสงค์ของเกษตรกรเอง เพื่อเป็นการการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร รวมทั้งสร้างรายได้เพิ่มจากการรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย หรือแปรรูปผลผลิตร่วมกัน  3.สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและสร้างความยั่งยืนในการเพิ่มทุนภายใน เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพและความเข้มแข็งต่อไป ซึ่งกลุ่มเกษตรกรทำนาบางเตยได้กู้เงินกับโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 จำนวน 718,900 บาท และจะครบกำหนดสัญญาคืนเงิน 24 มกราคม 2563  4.ผลจากการติดตามการใช้เงินของกลุ่มเกษตรกร เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ โดยเป็นการจัดหาปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกกลุ่มฯ