ban activitycpd

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรม Kick off โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี  ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ถนนติวานนท์-บางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยกิจกรรมนี้มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2562 กิจกรรมฉีดวัคซีนหมา-แมว ผ่าตัดทำหมันและจัดแสดงนิทรรศการการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และขอรับบริการได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน