ban activitycpd

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายอาทิตย์  สุกเหลือ  สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฝาจีบ
จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ โดยสหกรณ์มีผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสมาชิก 1,138 คน ในรอบปีสหกรณ์ดำเนินธุรกิจให้เงินกู้และรับฝากเงิน แก่สมาชิก มีทุนดำเนินงาน 478,845,517.08 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ จำนวน 19,369,040.10 บาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 2,532,273.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.94  สหกรณ์ได้จัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผล อัตราร้อยละ 5.60 เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ10 และจัดสรรเป็นทุนสาธารณประโยชน์ เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ได้ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์เป็นอย่างมาก