ban activitycpd

วันที่ 17 มีนาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ ศรีจะบก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสหกรณ์เคหสถานสามัคคีธรรมคลองสาม จำกัด
การประชุมใหญ่เป็นไปตามวาระที่กำหนด ผลการดำเนินงานสหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีประจำปี 2561 ได้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสหกรณ์สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้ภายใน 150 วัน ณ สำนักงานสหกรณ์เคหสถานสามัคคีธรรมคลองสาม จำกัด ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี