ban activitycpd

วันที่ 17 มีนาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ ศรีจะบก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลองสาม
จำกัด การประชุมใหญ่เป็นไปตามวาระที่กำหนด ผลการดำเนินงาน มีสมาชิก ณ วันสิ้นปีบัญชี จำนวน 18 ราย สหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีประจำปี 2561  ณ สำนักงานสหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลองสาม จำกัด ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี