ban activitycpd

วันที่ 17 มีนาคม 2562 นางนงค์นุช  พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสหกรณ์เคหสถานรัตนปทุม จำกัด ณ ที่ทำการ
สหกรณ์  โดยสิ้นปีบัญชีสิ้นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สหกรณ์มีสมาชิก 82 คน  ในรอบปีบัญชีสหหกรณ์ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิก มีทุนดำเนินงาน 16,242,125.01 บาท มีกำไรสุทธิ 695,979.75 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และได้จัดสรรเป็นเงินปันผลอัตราร้อยละ10% เฉลี่ยคืน 23% รวมถึงจัดสรรเป็นทุนต่างๆ ได้แก่ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสวัสดิการ ทุนศึกษาอบรม ฯลฯ เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์