ban activitycpd

วันที่ 15 และ 18 มีนาคม 2562 คณะตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดปทุมธานี ชุดที่ 4 ได้เข้าตรวจการสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด ณ ที่ทำการของสหกรณ์ อำเภอสามโคก
ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562 โดยประเด็นสำคัญที่เข้าตรวจสอบคือ เรื่องคดีความตั๋วปุ๋ยอินทรีย์ เรื่องการดำเนินธุรกิจ และเรื่องข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์ ซึ่งกลุ่มตรวจการสหกรณ์จะรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับทราบต่อไป