ban activitycpd

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือคณะทำงานฯ ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงานและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีวาระเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา ดังนี้  1.สหกรณ์ที่ไม่ส่งสำเนางบดุลและรายงานประจำปีต่อนายทะเบียน  2.สถานะข้อบกพร่องของสหกรณ์  3.ขั้นตอนการดำเนินการก่อนเสนอนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาสั่งเลิก มาตรา 71(2)  4.กรณีตั๋วปุ๋ยสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด ซึ่ง ในกรณีปัญหาเรื่องตั๋วปุ๋ยของสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด นั้น ได้มีมติในที่ประชุมให้ตั้ง "คณะทำงานศึกษาแก้ไขปัญหาพัฒนาสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด" โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี และ ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดปทุมธานี เป็นที่ปรึกษา เพื่อกำหนดแนวทางในการเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด ต่อไป