ban activitycpd

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ ศรีจะบก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสยามคูโบต้า จำกัด
โดยการประชุมใหญ่สามัญเป็นไปตามวาระที่กำหนด ผลการดำเนินงานสหกรณ์ มีสมาชิกทั้งสิ้น 2,747 ราย กำไรสุทธิประจำปี 17,167,106.83 บาท และมีวาระการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ณ ห้องประชุม 111 อาคาร 1 ชั้น 1 บริษัทสนามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด