ban activitycpd

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายเปาว์ณรงค์ บัวไชโย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
ให้ความรู้ผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ ณ บริษัท อาร์วีคอนเน็กซ์ จำกัด