ban activitycpd

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ ศรีจะบก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
สถาบันเอไอที จำกัด โดยการประชุมใหญ่สามัญเป็นไปตามวาระที่กำหนด ผลการดำเนินงานสหกรณ์ มีสมาชิกสามัญ 134 ราย สมาขิกสมทบ 15 ราย รวมทั้งสิ้น 149 ราย กำไรสุทธิประจำปี 1,510,899.28 บาท และมีวาระการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ณ ห้องประชุมเกาหลี สถาบันเอไอที จำกัด