ban activitycpd

วันที่ 23 มีนาคม 2562 นายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมกรรมการ ติดตามผลการดำเนินงานสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จำกัด