ban activitycpd

วันที่ 25 มีนาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 ร่วมกันจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลแนวทางการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์และ ศพก. ระดับจังหวัด โดยมีนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ในการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการขยายแนวทางพัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 25 ราย