ban activitycpd

วันที่ 26 มีนาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งกระโปรง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด และเกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สหกรณ์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับฟังการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร ในเรื่องของการบริหารจัดการปัจจัยด้านการเกษตร , การทำเกษตรผสมผสาน (ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) , การปลูกพืช 5 ระดับ , การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง เป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปได้ โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีผู้แทนจากสหกรณ์ ผู้แทนจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 36 คน