ban activitycpd

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางธีระนาฎ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประขุมคณะกรรมการ
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 เพื่อเป็นการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ ศพก. กับแปลงใหญ่แบบบูรณาการ ทั้ง 7 อำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจากหน่วยงานภาคีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี