ban activitycpd

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ดร.วราภรณ์  พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติพูดคุย และมอบนโยบายแนวทางการตลาดเมล็ดพันธุ์โดยใช้ หลักการ
“ตลาดนำการผลิต” ในการประชุมจัดทำแผนการตลาด/การซื้อการขายและการเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยมีนายอาทิตย์  สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย  นางพัทธนันท์ ธรรมขันติพงศ์   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์และผู้แทนเกษตรกรแปลงใหญ่ รวม 60 คน เพื่อกำหนดแผนการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว ของจังหวัดปทุมธานี โดยเน้นการผลิต/การจัดการคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ตลอดจนการเชื่อมโยงการตลาดข้าวหอมปทุมธานี ผ่านสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด ที่มีความพร้อมด้านโรงงานปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ที่ได้รับการสนับสนุนงบจากพัฒนาจังหวัด ให้เป็นกลไกในการรวบรวมและการตลาด ในเบื้องต้นได้กำหนดแผน 842 ไร่ ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่คาดว่าจะได้รับ ประมาณ 695 ตัน