ban activitycpd

วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมเวทีประชาคมการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้มีที่พัก
อาศัยริมคลองเปรมประชากร ตามโครงการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร โดยมีพล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลองและชุมชนใกล้เคียงให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองอย่างถูกต้อง อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ กทม. และจังหวัดปทุมธานี ซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากรเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีประชาชนในพื้นที่โครงการเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ได้ซักถามปัญหาข้อสงสัย ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้าใจโครงการนี้อย่างแท้จริง การจัดเวทีประชาคมในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงทำความเข้าใจหลายหน่วยงาน เช่น กรมธนารักษ์ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นต้น โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม ในเรื่องของการรวมกลุ่ม การจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์  ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดเวทีประชาคมในครั้งนี้ มีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร เข้าร่วมรับฟังข้อมูลและซักถามปัญหาข้อสงสัย กว่า 700 คน