ban activitycpd

วันที่ 1 เมษายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิทย์ ทุมมณี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ผู้ประสานงานด้านสหกรณ์อําเภอคลองหลวง
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ของคลองหลวง ประจำเดือนเมษายน 2562  ณ ห้องประชุม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี