ban activitycpd

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางธีระนาฏ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้แทนในพิธีเปิดการอบรม
หลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ รวมถึงการปรับวิธีคิด และปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากปราชญ์เกษตร เกษตรกรต้นแบบ และครูบัญชีอาสา ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ จนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้อื่น โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ มีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังจำนวนทั้งสิ้น 120 ราย