ban activitycpd

วันที่ 2 เมษายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยนายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรม
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาการเปรียญวัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี