ban activitycpd

วันที่ 3 เมษายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม
การมอบปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา โดยการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างเหมาะสม และมุ่งหวังจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร จนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการสนับสนุนปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ในการผลิตและขยายผลผลิตในพื้นที่ของตนเอง และต่อยอดสร้างรายได้ โดยปัจจัยการผลิตที่มอบในวันนี้ ได้แก่ พันธุ์ปลากินพืช ไก่ไข่พร้อมอาหาร และเมล็ดพันธ์ผัก ทั้งนี้ มีเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่อำเภอลำลูกกา เข้าร่วมรับมอบปัจจัยการผลิตดังกล่าว จำนวน 120 ราย