ban activitycpd

วันที่ 7 เมษายน 2562 นายอาทิตย์  สุกเหลือ  สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  มอบหมายให้นางนงค์นุช  พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2561 ของสหกรณ์เคหสถานร่วมมิตรร่วมใจ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ อ.ธัญบุรี  โดยสหกรณ์มีสมาชิกจำนวน150 คน ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างการปิดบัญชีและส่งผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจรับบรองงบการเงินปี 2557-2561