ban activitycpd

วันที่ 8 - 9 เมษายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรสหกรณ์ประมง
ในจังหวัดปทุมธานี ณ สหกรณ์ประมงการแปรรูปอาหารสัตว์จังหวัดปทุมธานี จำกัด  ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์กร และแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ให้การบริหารสหกรณ์ และการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ เกิดความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งแก่มวลสมาชิกได้ ในเบื้องต้นจะดำเนินการซื้อขายปลาดุกผ่านระบบสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของธุรกิจรวบรวมผลผลิต โดยมีนางจินตนา ฉันทศรัทธาการ เป็นวิทยากร และนางพัทธนันท์ ธรรมขันติพงศ์   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมทีมงานและสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุม  รวมทั้งสิ้น 30 คน