ban activitycpd

วันที่ 18 เมษายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธีงานวันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาล
สงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี