ban activitycpd

วันที่ 18 เมษายน 2562 นายอาทิตย์  สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางพัทธนันท์  ธรรมขันติพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะ
เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี” ณ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะโดยมีนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว  ซึ่งได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562   ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  ภายในงานจะมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย และมีสินค้าเด่นของปทุมธานี เช่น ข้าวหอมปทุม กล้วยหอม ผลิตภัณฑ์จากปลาดุก เป็นต้น