ban activitycpd

วันที่ 23 เมษายน 2562 นายอาทิตย์  สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางพัทธนันท์  ธรรมขันติพงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วม
เป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี” โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานการเปิดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562   ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  ภายในงานจะมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย เช่นสินค้า พืช ผัก ผลไม้ เกษตรแปรรูป อาหาร/เครื่องดื่ม เป็นต้น  ในการนี้มีขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานีมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ โดยสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม  การสาธิตการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ  การตรวจเลือดหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในร่างกาย  การจัดนิทรรศการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และการเจราจาธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการกับภาคเอกชน ซึ่งมีนายพันธุ์ทิพย์  เปอร์เชาว์  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ร่วมเจราจาธุรกิจการค้าในครั้งนี้ด้วย