ban activitycpd

วันที่ 23 เมษายน 2562 นางนงนุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และนางสาวกมลวรรณ ศรีจะบก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
ได้รับมอบหมายให้ดำเนินรายการ “สหกรณ์สัมพันธ์” หัวข้อเรื่อง สหกรณ์ให้อะไรกับเรา ออกอากาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่นบัวหลวง เรดิโอ คลื่นความถี่ FM 90.75 Mhz  ช่วงเวลา 13.00 - 14.00 น. ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ณ สถานีวิทยุท้องถิ่นบัวหลวง เรดิโอ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี