ban activitycpd

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางพัทธนันท์ ธรรมขันติพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะ ร่วมต้อนรับ
ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมคณะติดตาม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมการตลาดทาง การเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าศึกษาดูงานกระบวนการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าว/องค์ประกอบความเข้มแข็งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสหกรณ์ ในราชอาณาจักรภูฏาน ณ สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด และศึกษาดูงานการบริหารจัดการการเลี้ยงปลาดุก/การแปรรูปและการจำหน่าย ณ สหกรณ์ประมงการแปรรูปอาหารสัตว์จังหวัดปทุมธานี จำกัด