ban activitycpd

วันที่ 27-28 เมษายน 2562 นางธีระนาฎ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และคณะ ได้รับมอบหมายจากนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าร่วม
สังเกตการณ์ทบทวนและรับรองสิทธิ์ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร ของหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 โดยมีปกครอง พอช. เครือข่าย พอช ตำรวจ ทหาร ผู้นำชุมชน เข้าร่วม โดยในวันที่ 27 เมษายน มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 205 ราย และรับรองสิทธิ์ จำนวน 205 ราย วันที่ 28 เมษายน มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน ๒๔๓ ราย รับรองสิทธิ์จำนวน 174 ราย ณ วัดรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี