ban activitycpd

วันที่ 30 เมษายน 2562 นางนงนุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และ นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินรายการ “สหกรณ์สัมพันธ์” หัวข้อเรื่อง ธรรมมาภิบาลในสหกรณ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่นบัวหลวง เรดิโอ คลื่นความถี่ FM 90.75 Mhz ช่วงเวลา 13.00 - 14.00 น. ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี  ณ สถานีวิทยุท้องถิ่นบัวหลวง เรดิโอ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี