ban activitycpd

วันที่ 30 เมษายน 2562 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทบทวนและรับรองสิทธิ์ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร หมู่ที่ 3 โดยมีปกครอง พอช. เครือข่าย พอช ตำรวจ ทหาร ผู้นำชุมชน เข้าร่วม โดยในวันนี้มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 103 ราย รับรองสิทธิ์จำนวน 84 ราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี