ban activitycpd

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นางธีระนาฎ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และคณะ ได้รับมอบหมายจากนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทบทวนและรับรองสิทธิ์ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร ของหมู่ที่ 2 โดยมีปกครอง พอช. เครือข่าย พอช ตำรวจ ทหาร ผู้นำชุมชน เข้าร่วม โดยมีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 72 ราย และรับรองสิทธิ์ จำนวน 65 ราย ณ เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี