ban activitycpd

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และ นางสาวปวีณา สังข์อ่ำ นักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้รับมอบหมาย
ให้ดำเนินรายการ “สหกรณ์สัมพันธ์” หัวข้อเรื่อง การออมในระบบสหกรณ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่นบัวหลวง เรดิโอ คลื่นความถี่ FM 90.75 Mhz  ช่วงเวลา 13.00 - 14.00 น. ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ณอ สถานีวิทยุท้องถิ่นบัวหลวง เรดิโอ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี