ban activitycpd

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นางธีระนาฎ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และคณะ ได้รับมอบหมายจากนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ออกพื้นที่
ให้บริการประชาชนตามโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดไก่เตี้ย ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ  องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดและในพื้นที่ออกให้บริการประชาชนถึงหมู่บ้าน ภายในงานมีการมอบทุนการศึกษา มอบรถจักรยานสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน มีการปล่อยพันธุ์ปลา พร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยงานที่มาร่วมออกหน่วยบริการที่ให้คำปรึกษาปัญหา การจัดนิทรรศการความรู้ด้านต่างๆ โดยกลุ่มจัดตั้งฯ ได้นำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ การรวมกลุ่ม และแจกกระปุกออมสินเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับประชาชนซึ่งมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก