ban activitycpd

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นางธีระนาฎ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และคณะ ได้รับมอบหมายจากนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าร่วม
สังเกตการณ์ทบทวนและรับรองสิทธิ์ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร ของหมู่ที่ 1 โดยมีปกครอง พอช. เครือข่าย พอช  ตำรวจ ทหาร ผู้นำชุมชน เข้าร่วม โดยมีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 68 ราย และรับรองสิทธิ์ จำนวน  59 ราย ณ เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี