ban activitycpd

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีเปิดกรวยถวาย
ราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 69 รูป ณ วัดชินวนารามวรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี