ban activitycpd

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมรับชม
การถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี