ban activitycpd

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธี
เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมลงนามถวายพระพรและถวายดอกบัวเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี