ban activitycpd

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นางนงนุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และนางสาวกมลวรรณ ศรีจะบก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
ได้รับมอบหมายให้ดำเนินรายการ “สหกรณ์สัมพันธ์” หัวข้อเรื่อง การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่นบัวหลวง เรดิโอ คลื่นความถี่ FM 90.75 Mhz ช่วงเวลา 13.00 - 14.00 น. ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ณ สถานีวิทยุท้องถิ่นบัวหลวง เรดิโอ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี