ban activitycpd

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นางธีระนาฎ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และคณะ ได้รับมอบหมายจากนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าร่วมเวที
ทบทวนและรับรองสิทธิ์ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร หมู่ที่ 6 มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 83 ราย และรับรองสิทธิ์ จำนวน 73 ราย ณ เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี ได้เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์กระบวนการรับรองสิทธิ์ในครั้งนี้ด้วย