ban activitycpd

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 นายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้รับหมายมอบจากนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2561 สหกรณ์เครดิตยูเนียนฟีลาเมนต์คลองหลวง จำกัด  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองท่าโขลง โดยผลประกอบการของสหกรณ์ในปีนี้มีกำไรสุทธิ 1,905,805.09 บาท จ่ายปันผล 2.5 เฉลี่ยคืน 6