ban activitycpd

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทางวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมให้บริการคลินิกสหกรณ์ ภายในการจัดงานโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์ การรวมกลุ่ม และให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ รวมทั้งแจกกระปุกออมสินเพื่อส่งเสริมการออม โดยการให้บริการคลินิกสหกรณ์ในครั้งนี้ มีเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมเข้ารับบริการ จำนวน 70 ราย