ban activitycpd

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะเข้าตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย ธรรมาภิบาล ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด