ban activitycpd

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่อง
ของสหกรณ์ โดยใช้กลไกผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ซึ่งมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายปรัชญา มากไมตรี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2 และส่วนกลาง และผู้สอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ ความสำคัญของผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และเทคนิคการเขียนรายงานตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เพื่อให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีประสิทธิภาพ เท่าทันกับสถานการในปัจจุบัน และป้องกันการเกิดข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นในสหกรณ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ศุนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี